Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą:
„Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”
mająca na celu „stworzenie jednej przetwórni lokalnej, w której okoliczni rolnicy będą mogli przetwarzać produkty rolne poprzez adaptacje pomieszczeń, utworzenie 2 miejsc pracy oraz organizacja szkoleń dla 20 osób (w tym min. 5 osób z grup defaworyzowanych). Cel zostanie osiągnięty w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie”,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba utworzonych miejsc pracy – 2 etaty;
Liczba szkoleń – 10 sztuk;
Liczba osób przeszkolonych – 20 osób, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych – 5 osób;
Liczba nowych centrów przetwórstwa lokalnego – 1 sztuka;
Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w ramach wsparcia rozwoju kompetencji przydatnych na lokalnym rynku pracy – 240 godzin.

Dzienny harmonogram szkoleń